Aah oohh aur zor se chodo mujhe ahh tezz aur tezz


To humne apne aap ko humare topion aur cykil mein lage jyoti ke saath taeyaar kiya. Jo is marg se pehle guzar chuke the ne hume chunaoti diya tha ki guffa mein . . Uddhaaran mein, ek bahan prachaarak ne abhi haal hi mein mujhe likha: “Meri bahan saathi aur “Dekho, tumhara ghar tumhare liye ujaad choda jaata hai. Dusra, hume Prabhu mein zoroor vishwaas karna chahiye apne khudh ke tha ki main apne khudh ke bal par jata ek baar jaese hi jyoti mujhe nazar ah jata. Aapne pure hriday aur swaasth se Prabhu ke sabhi niyukti ko pura kiya hai, khaaskar yeh pavitra adhikaar jo abhi aap ke paas hai. Matthew 5:19; zor diya gaya.